Bekijk hier de volledige algemene voorwaarden

Nautische Aanvulling op de Algemene voorwaarden van Partyservice Nederland.

Boekingen zijn geldig op het moment dat u per mail een bevestiging heeft ontvangen of indien van een voorstel op maat, de offerte of de opdrachtbevestiging getekend aan ons heeft geretourneerd. Opties zijn maximaal 1 week geldig en kunnen na telefonisch overleg eventueel verlengd worden.

Belangrijke punten
Wijzigingen in vaarschema voorbehouden, raadpleegt u altijd de website en ons reserveringssysteem voor beschikbare vaarten en plaatsen. Indien een vaart uitvalt, zijn wij niet gehouden tot enige compensatie.
– Honden zijn aan boord niet toegelaten, met uitzondering van “hulp of blinde geleide honden”
– Bij onvoldoende deelname kan het zijn dat een vaart geen doorgang heeft. Gasten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht
– Inschepen is mogelijk 30 minuten voor aanvang van de vaart.
– De boot (en) vertrekken op tijd. Indien u te laat bent en online of van te voren heeft betaald is er geen mogelijkheid tot restitutie.
– Indien u met minder personen komt als gereserveerd is er geen restitutie, uw plaatsen zijn gereserveerd voor u.
– Het kan voorkomen, dat u met een andere reservering aan 1 tafel zit.
– Grote groepen kunnen niet altijd aan 1 tafel of aan 1 lange tafel, de ruimte aan boord is beperkt.
– Per reservering mag maar 1 soort dranken arrangement worden afgenomen.
– De Rederij en/of Partyservice Nederland zijn niet gehouden tot enige restitutie indien de vaart/reservering/evenement niet aan de verwachtingen voldoet.
– Mocht een show geannuleerd worden, volgt geen restitutie, maar kunt u kosteloos omgeboekt worden naar een andere datum of kunt u (o.v.b.v. beschikbaarheid) met een  Berenboot Ketelbinkie Diner Arrangement mee op de gewenste avond.  zie ook: www.beren-boot.nl

  • het is niet mogelijk om voor één gezelschap verschillende drankenarrangementen af te nemen.

Aantal personen
Op basis van het door de klant opgegeven aantal personen wordt één der schepen of zitplaatsen geboekt, Dit gecontracteerde aantal personen mag tot 7 dagen vóór de partydatum dalen met 5% tenzij een minimaal aantal personen is overeengekomen. Indien het aantal met meer dan 5% afwijkt van het geboekte aantal zal het verschil vallen onder onze annuleringskosten (zie hierboven). Bij het verschijnen van meerdere gasten dan het opgegeven aantal, worden deze in rekening gebracht. Binnen 7 dagen vóór de partydatum kan het aantal personen alleen nog maar naar boven worden gewijzigd. Het aantal personen mag niet hoger zij dan het aantal toegestane gasten aan boord van één der schepen of het aantal nog aanwezige zitplaatsen.

 

Op- en aanmerkingen
Eventuele op- en aanmerkingen op de partij dienen tijdens of aan het einde van de vaartocht direct aan de kapitein of desbetreffende partymanager kenbaar te worden gemaakt. Op- en aanmerkingen die later kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.

 

Annulering
Bij annulering gelden de Algemene Voorwaarden van Partyservice Nederland. Bij reserveringen voor een ticket voor een onze shows/inschrijf avonden-feesten geldt dat een reservering niet geannuleerd/ geretourneerd kan worden. U kunt de kaartjes/tickets zelf aan familie of vrienden geven. Als een show geen doorgang kan krijgen i.v.m te weinig aanmeldingen of anderszins, boeken wij u kosteloos om naar een nieuwe datum. Er volgt geen restitutie op reeds gereserveerde/betaalde plaatsen. Bij een reservering op reguliere afvaartijden volgens ons vaarschema op varend restaurant de Berenboot, geldt, dat u uw reservering tot 3 dagen van te voren kosteloos kunt omboeken naar een nieuwe datum, binnen 3 dagen voor een vaart, of indien u niet wilt omboeken gelden de annuleringskosten regels. (geldt niet voor groepen) Bij aantoonbare ziekte of overlijden boeken wij uw reservering kosteloos om naar een nieuwe datum. Annulering tot 10 weken voor de reservering is 50% van de opdrachtsom en te verwachte bar en catering omzet, 70% van de som binnen 10 tot 4 weken voor de aanvang van de reservering, 80% van de som bij opzegging 4 tot 1 week voor de reservering en 100% van de som van de reservering binnen 1 week voor het Event.
No-show is 100% van de aanname som en te verwachte catering en bar omzet.

Het kan zijn, dat door het aantal aanmeldingen of operationele redenen, de show uitgevoerd wordt  op een andere datum, op een van onze andere schepen of locaties.  Mocht een show of datum een wijziging krijgen, dan volgt er geen refund, maar blijven uw kaartjes geldig voor de show op een van onze andere schepen of locaties of voor een volgende show.

Betaling tijdens Dinnershow, inschrijf/dans avond, feestavond of Berenboot vaart
Bij reservering telefonisch of per internet site, verbindt u zich aan de opdracht conform onze voorwaarden. Betalingen van tickets, drank arrangementen kan geschieden via I-deal of bank overschrijving.
Contante betalingen aan boord kunnen met Pin of contant geldt.

 

Betalingstermijnen bij betaling op factuur
De betalingen dienen te geschieden in 3 termijnen.
1e termijn: direct na uw boeking ontvangt u een factuur met 25% van de totale aanname som (met het minimum van de boothuur). Deze factuur dient u binnen 2 weken te voldoen.
2de termijn: de 2de factuur ontvangt ongeveer een maand voor aanvang van het evenement. Hierop vindt u 50% van de totale aannamesom. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement aan ons te zijn voldaan.
3de termijn: 3 weken voor het evenement ontvangt u van ons de 3e voorschot factuur. Deze factuur dient u uiterlijk 1 week voor de vaart/evenement te voldoen. Indien deze betaling niet voldaan is, behouden wij ons recht voor niet uit te varen c.q. het feest geen doorgang te laten vinden.
4de termijn: binnen 1 week na het evenement ontvangt u van ons de laatste factuur met daarop het restant en het eventuele meerwerk. Deze factuur dient u binnen 2 weken te voldoen.

Wanneer de Rederij of Partyservice Nederland door overmacht in de ruimste zin des woord uw evenement niet kan verzorgen, zal er vervangende diensten en/of schepen ingezet worden. Een keuze van de Rederij of Partyservice Nederland kan ook zijn dat per direct de aanbetalingen op het evenement aan u geretourneerd worden. Bovendien zullen wij desgewenst alle moeite doen om een ander schip voor u te organiseren. Doch de Rederij en/of Partyservice Nederland is op geen enkele wijze tot enige schadevergoeding verplicht.

De Rederij en Partyservice Nederland, haar medewerkers en uitvoerders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaat, in verband met of ten gevolge van uitvoering van het evenement. De opdrachtgever vrijwaart hen tegen alle vorderingen en kosten te dier zaken. Eén en ander leidt slechts tot uitzondering voor zover de Wet verplichting tot schadevergoeding bij de Rederij en/of Partyservice Nederland legt. Dit betekent met name dat het bepaalde in bovenstaande niet van toepassing is, in gevallen waarbij aan de zijde van de Rederij en/of Partyservice Nederland sprake is van opzet op grove schuld. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

 

Verlies – diefstal
De opdrachtgever/gast is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door Partyservice Nederland of door derden, al dan niet tegen betaling aan de opdrachtgever in bruikleen gegeven goederen, zoals bijv. serviesgoed, glaswerk en dergelijke en de opdrachtgever vrijwaart haar voor alle kosten en vorderingen te dier zake. Alle schade toegebracht aan decoraties, geluidsinstallaties, vloerafwerkingen, evenals het zoekraken of beschadigen van interieur- of exterieurdelen van de schepen en alle verdere attributen is voor rekening van de opdrachtgever. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.

 

Beslissingen
De kapitein behoudt zich het recht voor, om bij metrologische of nautisch onverantwoordelijke omstandigheden, en/of stremmingen van bruggen en sluizen de afgesproken vaartijden en routes te wijzigen, beslissingen van de Kapitein en/of leidinggevende dienen onverwijld te worden opgevolgd en te worden gerespecteerd..

 

Algemene voorwaarden, Nautische aanvulling en Vervoerscondities voor de binnenvaart C.B.R.B/V.N.P.R
Ook van toepassing zijn personen vervoerscondities voor de binnenvaart C.B.R.B/V.N.P.R. gedeponeerd bij de arrondisements rechtbank te Rotterdam alsmede overrulend zijn deze Nautische en de Algemene voorwaarden van Van der Linde Catering Concepts B.V. handelend onder; Partyservice Nederland

De Rederij en/of Partyservice Nederland is niet aansprakelijk voor diefstal, het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel.

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht

Prijswijzigingen, drukfouten en / of b.t.w. tariefwijzigingen onder voorbehoud.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Partyservice Nederland.